Thỏa thuận người dùng

Chào mừng bạn đến trang web của Công ty Quang Hà!

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ. KHI TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MÔ TẢ Ở ĐÂY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN được quy chiếu. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Những điều khoản của dịch vụ ("Điều khoản") áp dụng cho người dùng truy cập và sử dụng các trang web của Công ty Quang Hà (“Dịch vụ”), một dịch vụ của Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Quang Hà (gọi chung là "Công ty Quang Hà"), được đặt tại www.quatcongnghiep.net và www.quatphunsuong.com ("Trang web"). Công ty Quang Hà có thể rà soát lại các Điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm bất cứ thay đổi nào được cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào, với điều khoản sửa đổi có hiệu lực cho tất cả người sử dụng kể từ ngày được ghi nhận trên Trang web. Bạn có thể nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi. Do đó Người dùng nên tham khảo các Điều khoản thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng của bạn đối với trang web này, sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi được công bố, sẽ xác nhận sự đồng ý của bạn về những thay đổi hoặc sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng các trang web của CÔNG TY QUANG HÀ.

1 - MÔ TẢ DỊCH VỤ

Các dịch vụ bao gồm các công cụ phát triển web trực tuyến và các ứng dụng web được lưu trữ và tổ chức hoạt động bởi CÔNG TY QUANG HÀ cho phép bạn tạo và xuất bản các trang web sau đây gọi tắt là "Ứng dụng CÔNG TY QUANG HÀ web". Người dùng / khách hàng của “Ứng dụng Trang web” sẽ được gọi là "bạn". Dịch vụ cũng bao gồm dịch vụ lưu trữ web cho các trang web mà bạn tạo ra thông qua trang web.

 

2 - NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

CÔNG TY QUANG HÀ cho phép người dùng tạo và hoạt động các trang web được lưu trữ bởi CÔNG TY QUANG HÀ ("Trang web thành viên"). CÔNG TY QUANG HÀ không phê duyệt hoặc kiểm soát các trang web của thành viên. Ngoài ra, bạn hiểu và thừa nhận rằng các giao dịch kinh doanh của bạn, thư từ hoặc tương tác với bất cứ trang web thành viên nào và với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào là hoàn toàn giữa bạn và nhà điều hành của trang web thành viên đó. Do đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng CÔNG TY QUANG HÀ không chịu trách nhiệm hoặc bảo đảm nào về nội dung, chức năng, kinh doanh, tính hợp pháp, chính xác, hoàn thiện, chất lượng, sự tin cậy, an ninh, hữu dụng hoặc sự thực hành của bất kỳ người dùng nào hoặc vì bất cứ thỏa thuận, giao dịch nào được thực hiện hoặc liên quan với bất kỳ người dùng nào của CÔNG TY QUANG HÀ. Nội dung lưu trữ của bất kỳ Trang web thành viên không bao hàm sự chứng thực hoặc tài trợ của CÔNG TY QUANG HÀ hoặc bất cứ tổ chức nào với hoạt động của nó hoặc những nội dung, kinh doanh, hoặc hoạt động của các trang web thành viên, và nếu bạn tạo ra bất kỳ trang web thành viên nào, bạn không được phép làm bất cứ điều gì để bao hàm bất kỳ chứng thực, tài trợ, liên kết, liên kết, mối quan hệ với CÔNG TY QUANG HÀ như mô tả. Bạn sử dụng và tương tác với người dùng là bạn chịu những rủi ro của riêng bạn. Bạn không thể sử dụng tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu khác của CÔNG TY QUANG HÀ để ngụ ý bất kỳ tài trợ, liên kết hay mối quan hệ giữa bạn và CÔNG TY QUANG HÀ.

 

3 - GIẤY PHÉP

Bạn được cấp phép để truy cập và sử dụng Trang web và Ứng dụng Trang web. Trang web và Ứng dụng Trang web được cấp phép bởi chủ sở hữu CÔNG TY QUANG HÀ. Giấy phép này bắt buộc tuân theo các Điều khoản.

 

Bạn chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn của Trang web và “Ứng dụng Trang web” để đạt được kết quả dự định của bạn, và để cài đặt, sử dụng, và kết quả thu được từ đó. CÔNG TY QUANG HÀ có quyền sửa đổi, đình chỉ các trang web hoặc “Ứng dụng Trang web” bất cứ lúc nào mà CÔNG TY QUANG HÀ có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ trách nhiệm với bạn.

 

Bạn phải có ít nhất 13 năm tuổi để tạo ra một tài khoản và sử dụng Trang web và Ứng dụng Trang web. Bằng cách đăng ký, bạn đại diện và bảo đảm với chúng tôi rằng bạn là 13 tuổi hoặc hơn. CÔNG TY QUANG HÀ có quyền chấm dứt tài khoản của bạn và giấy phép này và từ chối phục vụ bạn bất cứ lúc nào mà CÔNG TY QUANG HÀ có hoặc không thông báo. CÔNG TY QUANG HÀ giữ quyền từ chối phục vụ cho bất cứ ai bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lý do gì.

 

4 - LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web, Ứng dụng Trang web và Trang web thành viên (kể cả dưới Tên miền phụ CHILI) có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả liên kết tới Trang web thành viên, văn bản; đoạn video được nhúng vào; mẫu chào hàng; và các ứng dụng phần mềm (bao gồm cả các tiện ích hỗ về thời tiết; tỷ giá; tán gẫu) (gọi chung là "Trang Liên Kết"). Những Trang Liên Kết và các bên thứ ba không được kiểm soát và / hoặc thuộc sở hữu của CÔNG TY QUANG HÀ và CÔNG TY QUANG HÀ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang Liên Kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nội dung nào bên trong mỗi Trang Liên Kết. CÔNG TY QUANG HÀ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ một sự chuyển giao nào từ bất kỳ một Trang Liên Kết. Những Trang Liên Kết đều là tài sản của bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi bản quyền hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế. CÔNG TY QUANG HÀ cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi và không phê duyệt và không chịu trách nhiệm về nội dung, bảo mật, chức năng, hoặc sự thực hành của các bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng CÔNG TY QUANG HÀ có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của bạn hoặc loại bỏ bất kỳ Trang liên kết nào trên Trang web hoặc Tên miền phụ mà họ vi phạm các Điều khoản này.

 

Ứng dụng Trang web có thể dựa vào các bên thứ ba để cung cấp một số chức năng. Chức năng này có thể làm cho một tính năng đặc biệt của Ứng dụng Trang web phụ thuộc vào thành phần bên ngoài để hoạt động. Trong bất kỳ trường hợp nào, CÔNG TY QUANG HÀ không bảo đảm, tuyên bố, hoặc phân phối cho bất kỳ thành phần nào của bên thứ ba.

 

Bạn có trách nhiệm với bất kỳ nhà cung cấp thứ ba nào bên ngoài về các thủ tục liên quan mà mà họ đại diện cho Tên miền phụ của bạn.

 

5 - ĐIỀU KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm về việc sử dụng của bạn trên trang web, các Dịch vụ và Ứng dụng Trang web, cho bất kỳ trang web thành viên nào mà bạn tạo ra hoặc hoạt động trên đó, cho bất kỳ bài viết nào bạn thực hiện và cho bất kỳ hậu quả. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng các trang web, Dịch vụ và Ứng dụng Trang web và tạo ra và hoạt động bất kỳ trang web thành viên nào phù hợp với các quy tắc được quy định trong các Điều khoản này (bao gồm nhưng không giới hạn Chính sách Nội dung được trình bày dưới đây).

 

Như là một điều kiện của việc sử dụng của bạn trên Trang web, Ứng dụng Trang web, và các Dịch vụ, bạn bảo đảm với CÔNG TY QUANG HÀ rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web, Ứng dụng Trang web hoặc trang web thành viên mà bạn tạo ra vì bất kỳ mục đích trái pháp luật, lừa đảo hoặc bị cấm bởi những Điều khoản này. Bạn không thể sử dụng các trang web, Ứng dụng Trang web hoặc Trang web thành viên mà bạn tạo ra trong bất kỳ cách thức nào mà chúng có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy yếu các Trang web hoặc Ứng dụng Trang web hoặc can thiệp việc sử dụng của những người khác. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào thông qua các phương tiện bất hợp pháp hoặc thông qua Trang web hoặc Ứng dụng Trang web. Các Trang web hoặc các trang web thành viên mà bạn tạo ra có thể chứa những dịch vụ thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin, diễn đàn, cộng đồng, các trang web cá nhân và thương mại, lịch, bưu thiếp, và / hoặc tin nhắn hoặc các phương tiện thông tin khác được thiết kế để cho phép bạn hoặc người khác có thể giao tiếp với công chúng hoặc một nhóm (gọi chung là "Dịch vụ tương tác"), bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ tương tác chỉ để thông báo, gửi và nhận tin nhắn phù hợp với các Chính sách Nội dung, các Điều khoản và pháp luật.

 

Phần lớn các Dịch vụ tương tác được tìm thấy trên Trang web và Trang web thành viên được cung cấp bởi, và là trách nhiệm của người hoặc những người đã đăng. CÔNG TY QUANG HÀ không thường xuyên theo dõi các Dịch vụ tương tác hoặc Trang web Thành viên và không chịu trách nhiệm cho nội dung đó (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi rút hoặc các tính năng vô hiệu hóa khác). CÔNG TY QUANG HÀ chỉ đơn thuần là cung cấp truy cập và lưu trữ các nội dung như một dịch vụ cho khách hàng của mình. CÔNG TY QUANG HÀ không xác nhận, hỗ trợ, đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, chức năng, bảo mật, tính hợp pháp, chất lượng, độ tin cậy của bất kỳ thông tin liên lạc hoặc nội dung được đăng qua Trang web hoặc các Trang web Thành viên. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự tín nhiệm nào vào những gì được đăng tải qua Dịch vụ sẽ là nguy cơ của riêng bạn.

 

Mặc dù CÔNG TY QUANG HÀ không bị bắt buộc và không thường xuyên sàng lọc hoặc giám sát bất kỳ nội dung của người sử dụng hoặc tin nhắn hoặc các Trang web Thành viên, CÔNG TY QUANG HÀ có quyền làm như vậy vào bất kỳ thời điểm nào để loại bỏ, ngăn chặn truy cập hoặc từ chối đăng tải, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ nội dung hoặc tài liệu hoặc bất kỳ Trang web Thành viên nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. CÔNG TY QUANG HÀ có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn đến các Trang web, Trang web Thành viên và bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Tương tác, và loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bất kỳ Trang web Thành viên hoặc các nội dung người dùng, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì hoặc cho không có lý do. CÔNG TY QUANG HÀ có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất kỳ thông tin nào được cho là cần thiết để (a) đáp ứng luật pháp, quy định, yêu cầu của chính phủ, (b) thi hành các Điều khoản này, (c) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (d) trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của CÔNG TY QUANG HÀ, người sử dụng và công chúng. Luôn luôn cẩn thận khi đưa ra bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân hoặc con cái của bạn ở bất kỳ Dịch vụ Tương tác nào, hoặc trên bất kỳ Trang web Thành viên nào. Thông tin cá nhân được cung cấp trong các kết nối với bất kỳ Trang web Thành viên được thu thập bởi các bên thứ ba mà họ đang điều hành Trang web Thành viên đó, không phải bởi CÔNG TY QUANG HÀ. Chính sách Bảo mật của CÔNG TY QUANG HÀ không áp dụng cho, và chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp cho bên thứ ba khi kết nối với Trang web Thành viên hoặc các bên thứ ba điều hành Trang web Thành viên, họ có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ. CÔNG TY QUANG HÀ không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin được tìm thấy ở bất kỳ Dịch vụ tương tác hoặc Trang web Thành viên nào, và do đó, CÔNG TY QUANG HÀ từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dịch vụ Tương tác và bất kỳ hành động nào gây nên hệ quả từ sự tham gia của bạn trong bất kỳ Dịch vụ Tương tác hoặc việc sử dụng của bạn trên bất kỳ Trang web Thành viên. Người quản lý lưu trữ web không được uỷ quyền là người phát ngôn của CÔNG TY QUANG HÀ, vì thế quan điểm của họ không nhất thiết là sự phản ánh của CÔNG TY QUANG HÀ.

 

6 - CHÍNH SÁCH NỘI DUNG

Trang web và Dịch vụ của Công ty Quang Hà là để cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để tạo ra và phát triển một sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp. CÔNG TY QUANG HÀ tôn trọng các quyền của bạn và không muốn kiểm duyệt bất kỳ văn bản, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, video âm nhạc, đồ họa, tin nhắn hoặc các mục hoặc các dữ liệu khác (gọi chung là "Nội dung") mà chúng được chứa trong những gì mà bạn đăng tải trên Trang web hoặc trong bất kỳ Trang web Thành viên. Tuy nhiên để cho phép tiếp tục đăng tải các nội dung, CÔNG TY QUANG HÀ đã thiết lập các quy tắc về một số loại nội dung nhất định không được lưu trữ bởi CÔNG TY QUANG HÀ và / hoặc tạo ra bằng cách sử dụng Ứng dụng Trang web được quy định trong chính sách này ("Chính sách Nội dung"). Những quy định này không tạo ra bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, nhưng có thể chỉ được thi hành bởi CÔNG TY QUANG HÀ.

 

7 - BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG:

Bạn sẽ sử dụng các dịch vụ cho mục đích tạo ra và phát triển sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ nội dung được coi là khiêu dâm và / hoặc khiêu dâm bằng Trang web.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu gây nên sự thù hận đối với các nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục / giới tính.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu tạo thành một mối đe dọa bạo lực trực tiếp đối với bất kỳ người hoặc nhóm người nào.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu mạo danh hoặc có ý định mạo danh người khác mà chúng có thể được dùng để đánh lừa hoặc gây nhầm lẫn cho người khác.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến các tập tin bất kỳ của bên thứ ba hoặc nội dung có chứa tài liệu, dưới bất kỳ hình thức nào, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư và / hoặc công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền hoặc đã nhận được sự đồng ý cần thiết. Bạn không thể gửi thông tin riêng tư của cá nhân hoặc công ty mà không được phép của các bên liên quan.

Bạn không thể cố ý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trên bất kỳ Trang web Thành viên.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin có chứa virus, phần mềm độc hại, mã độc hại, tập tin lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc các chương trình tương tự khác có thể gây hại cho hoạt động của máy tính của khác.

Bạn không thể sử dụng Ứng dụng Trang web cho việc truyền tải của thư rác và / hoặc bất kỳ loại hình tiếp thị lan truyền, loại hình đa cấp và / hoặc âm mưu lừa đảo.

Bạn không có thể tải về, tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tập tin nào được đăng bởi người sử dụng khác của Ứng dụng Trang web và Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết.

Bạn không thể làm giả hoặc xoá thẩm quyền tác giả, các thông báo thích hợp hoặc hợp pháp, sở hữu hoặc nhãn mác xuất xứ hoặc nguồn gốc của phần mềm hoặc nội dung khác chứa đựng bên trong một file được tải lên, tải về, được công bố, được đăng, phân phối, phổ biến bằng cách sử dụng các Ứng dụng Trang web.

Bạn không thể sử dụng Ứng dụng Trang web để thu hoạch hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả e-mail, địa chỉ, mà không có sự đồng ý của họ.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ thông tin trái phép mang tính riêng tư, bí mật và cá nhân về những người khác.

Bạn không thể tải lên, xuất bản, gửi, phân phối, phổ biến bất kỳ tài liệu được sử dụng cho các mục đích trái pháp luật hoặc để đề xướng các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp.

Bạn không thể tải lên các tài liệu, tập tin mà chúng không phục vụ cho nội dung của website của bạn được tạo ra từ Ứng dụng Trang web.

CÔNG TY QUANG HÀ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba, hoặc cho bất kỳ sự bổ tổn thất hoặc thiệt hại nào, CÔNG TY QUANG HÀ cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai lầm, nói xấu, vu khống, phỉ báng, thiếu sót, sai lầm, khiêu dâm, nội dung khiêu dâm, thô tục hoặc nội dung gây khó chịu, mà bạn có thể gặp trên Trang web hoặc trong bất kỳ Trang web Thành viên nào. Việc bạn sử dụng các Vùng tương tác và các Trang web Thành viên là nguy cơ của riêng bạn. Là một nhà cung cấp dịch vụ tương tác, CÔNG TY QUANG HÀ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự xác nhận nào, đại diện hoặc nội dung được cung cấp bởi Người dùng hoặc các Bên thứ ba khác. Mặc dù CÔNG TY QUANG HÀ không có nghĩa vụ phải theo dõi, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội Dung được đăng bởi các Bên thứ ba, CÔNG TY QUANG HÀ có quyền và có toàn quyền quyết định, để loại bỏ, theo dõi hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc được lưu trữ trên Trang web vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ Lý do nào mà không cần thông báo, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo bản sao lưu dự phòng và thay thế cho bất kỳ Nội dung bạn đăng hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí của bạn. Vi phạm bất kỳ phần nào của Chính sách nội dung có thể dẫn đến chấm dứt ngay lập tức hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và/hoặc xóa các nội dung của bạn và/hoặc bạn có thể được báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp mà CÔNG TY QUANG HÀ có hoặc không thông báo cho bạn.

 

8 - SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ

Những gì được đăng tải lên Dịch vụ Tương tác có thể bị giới hạn sao chép, sử dụng và/hoặc phổ biến. CÔNG TY QUANG HÀ giữ lại quyền để tạo ra và/hoặc thay đổi những giới hạn về sử dụng và lưu trữ bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Bạn có trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó.

 

Bạn đồng ý rằng CÔNG TY QUANG HÀ không có trách nhiệm đối với việc xóa Nội dung hoặc sự thất bại khi lưu trữ Nội dung hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ Tương tác nào được duy trì bởi CÔNG TY QUANG HÀ và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo bản sao lưu dự phòng và thay thế bất kỳ Nội dung nào mà bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí là của bạn.

 

Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi dịch vụ đều có thể chứa lỗi gây rối, sai sót, lỗi và các vấn đề khác có thể làm hư hỏng hệ thống, dữ liệu. Do đó bạn có trách nhiệm thực hiện việc sao lưu tất cả dữ liệu lưu trữ trên website của bạn. Mọi mất mát , hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ CÔNG TY QUANG HÀ, chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

 

Bạn đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật hoặc chỉnh sửa website, bạn phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Bạn đồng ý giữ cho Mắt Bão! các công ty liên quan, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của Mắt Bão, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ việc bạn không tuân thủ quy định này.

 

Bạn đồng ý rằng không gian lưu trữ không giới hạn trong tất cả các gói dịch vụ được mô tả ở dịch vụ CÔNG TY QUANG HÀ, có thể đến một giới hạn không hơn 100,000 tập tin và thư mục cho mỗi một website. Bất kỳ website nào vượt quá giới hạn này sẽ được ban hành một cảnh báo vi phạm và bị đình chỉ nếu không có hành động nào được thực hiện bởi bạn để giảm số lượng của các tập tin và thư mục.

 

9 - GIÁM SÁT, QUYỀN RIÊNG TƯ

CÔNG TY QUANG HÀ có quyền, nhưng không bị bắt buộc, giám sát việc sử dụng các máy chủ và nội dung liên quan trong tài khoản người dùng. Bạn thừa nhận rằng bạn không kỳ vọng sự riêng tư đối với bất kỳ thông tin liên lạc, hoặc các nội dung đăng tải, và bạn đồng ý việc giám sát như vậy. Đối với thông tin như là “Làm thế nào chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trên Trang web này?”, xin vui lòng xem Chính sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

 

Bằng cách sử dụng Ứng dụng Trang web và/hoặc Trang web, bạn đồng ý với bất kỳ chuyển giao thông tin cá nhân, được thu thập bởi CÔNG TY QUANG HÀ, cho mục đích lưu trữ các thông tin mà CÔNG TY QUANG HÀ và/hoặc đại lý duy trì những tiện ích.

 

Bạn có trách nhiệm bảo vệ và thực thi các quyền của bạn với bất kỳ sự đệ trình nào của bạn. Sẽ không có bồi thường đối với việc sử dụng những thông tin đệ trình, như được cung cấp ở đây. CÔNG TY QUANG HÀ không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng bất kỳ sự Đệ trình nào mà bạn có thể cung cấp và có thể loại bỏ bất kỳ thông tin vào bất kỳ lúc nào tùy theo quyết định của CÔNG TY QUANG HÀ.

 

10 - QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn thừa nhận rằng CÔNG TY QUANG HÀ sở hữu tất cả quyền, danh hiệu, và sự quan tâm đến các Trang web, Ứng dụng Trang web và/hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà chúng không được đăng bởi Thành viên của CÔNG TY QUANG HÀ và/hoặc một bên thứ ba được công nhận, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ ( "SHTT CÔNG TY QUANG HÀ"). SHTT CÔNG TY QUANG HÀ được bảo vệ bởi luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các luật sở hữu trí tuệ quốc tế. Theo đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, thay đổi, điều chỉnh, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các Trang web hoặc SHTT CÔNG TY QUANG HÀ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, spider, thiết bị tự động hoặc thao tác thủ công để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào từ các Trang web hoặc SHTT CÔNG TY QUANG HÀ

 

11 - BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý không làm tổn hại và đòi bồi thường CÔNG TY QUANG HÀ, công ty con, chi nhánh của nó, cán bộ, đại lý và người lao động và chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba phát sinh liên quan đến việc sử dụng của bạn với Ứng dụng Trang web, dịch vụ và/hoặc Trang web, bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại (thực tế hoặc hậu quả), chi phí kiện tụng và phí luật sư.


12 - ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin, nội dung, phần mềm, sản phẩm, và dịch vụ trên Trang web và Dịch vụ có thể bao gồm những sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy. Những thay đổi sẽ được bổ sung định kỳ các thông tin ở đây. CÔNG TY QUANG HÀ và/hoặc những nhà cung cấp có thể cải tiến và/hoặc thay đổi trong bất kỳ lúc nào. Lời khuyên nhận được thông qua Trang web hay bất kỳ Trang web Thành viên nào không nên được tin cậy vào đó, ví dụ các vấn đề cá nhân, y tế, luật pháp hoặc tài chính. Bạn nên hỏi ý kiến của những chuyên gia cho những lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh của bạn.

 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng CÔNG TY QUANG HÀ không (1) xác nhận trang web của bất kỳ bên thứ ba, hoặc (2) chịu trách nhiệm về tính chính xác của vật liệu bất kỳ chứa trong đó, hoặc (3) bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba phát sinh từ đây, hoặc (4) bất kỳ gian lận nào hoặc tội phạm khác được tạo điều kiện bằng cách đó.

 

CÔNG TY QUANG HÀ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, tổ chức tài chính của bạn, bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm truy cập Internet hoặc các trung tâm dữ liệu hoặc thiết bị máy tính hoặc phần mềm, bất kỳ dịch vụ thư tín hoặc dịch vụ giao nhận hoặc cho bất kỳ trường hợp ngoài tầm kiểm soát của CÔNG TY QUANG HÀ (bao gồm nhưng không giới hạn, cháy, lụt, thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành vi dân sự hoặc cơ quan quân sự, thiết bị bị lỗi, virus máy tính, xâm nhập hoặc tấn công bởi một bên thứ ba, hoặc bị gián đoạn điện; viễn thông; dịch vụ tiện ích khác).

 

CÔNG TY QUANG HÀ và/hoặc những nhà cung cấp không đại diện cho sự phù hợp, sự đáng tin cậy, an toàn, có sẵn, hạn định và sự chính xác của những thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và những hình ảnh có liên quan đăng tải trên Trang web hoặc truy cập thông qua Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào. CÔNG TY QUANG HÀ và/hoặc những nhà cung cấp của nó do đó từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến những thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và những hình ảnh có liên quan, bao gồm tất cả các ngụ ý bảo đảm điều kiện thương mại, phù hợp với một mục đích cụ thể, và không vi phạm.

 

Theo những luật lệ hiện hành, trong trường hợp CÔNG TY QUANG HÀ và/hoặc những nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, bất kỳ tổn hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, tổn hại do không thể sử dụng dữ liệu hay lợi nhuận, Dịch vụ hoặc Ứng dụng Trang web, với sự chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng Trang web, sự dự phòng hoặc thất bại cung cấp dịch vụ, hoặc vì bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và những hình ảnh có liên quan lấy được từ Trang web hay Dịch vụ. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng Trang web, hoặc với bất kỳ điều khoản sử dụng bạn hoàn toàn có quyền không sử dụng và truy cập Trang web.